Oron LGA Postal/Zip Codes (Akwa Ibom State)

PostcodesOron LGA Postal/Zip Codes (Akwa Ibom State)

Oron local government area of Akwa Ibom State, Nigeria, has 4 districts which all use different postal/zip codes.

Here are the postal/zip codes for Oron:

Afaha Okpo

Some areas within Afaha Okpo use different code. See table below carefully for your exact location:

Location PostcodeEyobisung523105Eyofin523105Uboro Isong Inyang523105Udung Adatang523105Udung Esio523105Udung Uko523105Usung523105Eyo Ulung523105Eyo Uwe523105Edikor Eyiba523105Edikor Eyobiosio523105Edikor Eyokpu523105Eniongo523105Eye Oko523105Eyo Atai523105Eyo Atang523105Eyo Ating-Osung523105Eyo Ebieme523105Eyo Esio Osung523105Eyo Nsek523105Eyo Okponung523105Eyo Ukpe523105Eyo Uliong523105Udung Ulo523101Udung Usotaiudung Ekung523101Eyo Ekung Inyang523101Eyo Obiosio523101Udung Esien523101Esin Ufot523101Esuk Oro523101Udini523113Udombo523113Udung Eyo Adaeba523113Uko Akpan523113Ekiebong523113Eyo Efai523113Eyo Ukut523113Ibete523113Ibuet Ikot523113Uba523113Ubotuong523113

Eyo Abasi

All the locations within Eyo Abasi use the same code:

Location PostcodeAkai – Ikon523120Udung Ekung523120Udung Ekung II523120Udung Osin523120Udung Uko523120Udung Usotai523120Uko Okwong523120Uko Uyokim523120

Eyotong

All areas within Eyotong use the same:

Location PostcodeEyo – Esang – Obisung523121Eyo – Esio -Uwak523121Eyo – Okpo – Oyo523121Eyo – Orokra – Usuyak523121Eyo – Otong – Uwe523121Eyo – Oyete523121Udung – Obisung523121

Uya Oro

Areas within Uya Oro use the same:

LocationPostcodeEyo – Atta523118Eyo – Esu523118Eyo – Ifang523118Eyo – Odiong523118Eyo – Okpo523118Eyo – Uya523118Udung – Okwong523118Udung – Uwe523118

Oron local government area of Akwa Ibom State, Nigeria, has 4 districts which all use different postal/zip codes.

Here are the postal/zip codes for Oron:

Afaha Okpo

Some areas within Afaha Okpo use different code. See table below carefully for your exact location:

Location PostcodeEyobisung523105Eyofin523105Uboro Isong Inyang523105Udung Adatang523105Udung Esio523105Udung Uko523105Usung523105Eyo Ulung523105Eyo Uwe523105Edikor Eyiba523105Edikor Eyobiosio523105Edikor Eyokpu523105Eniongo523105Eye Oko523105Eyo Atai523105Eyo Atang523105Eyo Ating-Osung523105Eyo Ebieme523105Eyo Esio Osung523105Eyo Nsek523105Eyo Okponung523105Eyo Ukpe523105Eyo Uliong523105Udung Ulo523101Udung Usotaiudung Ekung523101Eyo Ekung Inyang523101Eyo Obiosio523101Udung Esien523101Esin Ufot523101Esuk Oro523101Udini523113Udombo523113Udung Eyo Adaeba523113Uko Akpan523113Ekiebong523113Eyo Efai523113Eyo Ukut523113Ibete523113Ibuet Ikot523113Uba523113Ubotuong523113

Eyo Abasi

All the locations within Eyo Abasi use the same code:

Location PostcodeAkai – Ikon523120Udung Ekung523120Udung Ekung II523120Udung Osin523120Udung Uko523120Udung Usotai523120Uko Okwong523120Uko Uyokim523120

Eyotong

All areas within Eyotong use the same:

Location PostcodeEyo – Esang – Obisung523121Eyo – Esio -Uwak523121Eyo – Okpo – Oyo523121Eyo – Orokra – Usuyak523121Eyo – Otong – Uwe523121Eyo – Oyete523121Udung – Obisung523121

Uya Oro

Areas within Uya Oro use the same:

LocationPostcodeEyo – Atta523118Eyo – Esu523118Eyo – Ifang523118Eyo – Odiong523118Eyo – Okpo523118Eyo – Uya523118Udung – Okwong523118Udung – Uwe523118